Vedtægter


§ 1 | Navn, hjemsted og formål

Klubbens navn er ODENSE RIDEKLUB, forkortet ODR.  Klubbens hjemsted er Odense Kommune.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 2 | Dansk Ride Forbund – DRF

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund – DRF, under Danmarks Idrætsforbund – DIF, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 3 | Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan optages både børn og voksne, der måtte have interesse heri.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen, medlemskabet er gældende når kontingentet er betalt.

Medlemskabet kan kun opsiges pr. 1. januar, med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Alle medlemmer skal være registreret i klubbens kartotek.

§ 4 | Kontingent

Medlemmerne betaler kontingent pr. giro/bank to gange om året. Indbetalingskortene udsendes henholdsvis i december (året før) og i juni måned, til betaling i henholdsvis januar og juli. For restanceopkrævninger pålægges der et gebyr, fastsat på generalforsamlingen hvert år.

Er kontingentet ikke betalt 1 måned efter 2. påkrav, slettes vedkommende medlem af medlemslisten og kan derefter kun optages på ny mod betaling af kontingent restance.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5 | Valg

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være myndige.  Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, der afgår 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Der vælges 1 bestyrelses suppleant for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer bør ikke afgå samtidig.

§ 6 | Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens virksomhed og økonomi.

Bestyrelsen hæfter dog ikke med private midler.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt et flertal af medlemmerne – herunder formand eller næstformand – er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.

Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

Referat kommer til godkendelse på efterfølgende møde.

Bestyrelsesmøde holdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftlig af formanden, når der ikke af bestyrelsen enstemmigt er aftalt en fast mødeplan, eller hvis der ændres i denne.

§ 7 | Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, som sportsudvalg og elevudvalg. Udvalget konstituerer sig selv og vælger sin formand som skal være myndig.

I udvalget repræsenteres bestyrelsen af 1 medlem.

Bestyrelsesmedlemmet kan ikke vælges til formand i udvalget.

Samtlige udvalgsmedlemmer indstilles for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Hvert udvalgs arbejds- ansvarsområde, samt beføjelser kan præciseres i en funktionsbeskrivelse, som er udarbejdet og / eller godkendt af bestyrelsen.

§ 8 | Bestyrelsesbemyndigelse

På Odense Rideklubs vegne lejer og / eller anskaffer bestyrelsen de for klubbens virke fornødne

faciliteter og driftsmidler, herunder lokaliteter, udendørsanlæg og rekvisitter.

Endvidere er bestyrelsen ansvarlig for at instruktør til undervisningen er til rådighed.

Bestyrelsen er samtidig forpligtet til at sørge for optimal offentlig støtte til sådanne foranstaltninger,

Ligesom bestyrelsen ved et medlem eller en repræsentant holder nøje regnskab med antallet af gennemførte aktiviteter.

§ 9 | Stemmeret på generalforsamlingen

Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, idet stemmer for medlemmer under 18 år kun kan afgives af forældre og værge.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt fra udeblivende medlemmer.

Der kræves min. 3 måneders medlemskab af klubben, før stemmeret opnås.

§ 10 | Valgbarhed

Valgbare til bestyrelse og suppleant er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.

Nyvalg finder sted ved personlig fremmøde.

Genvalg kan, i tilfælde af fravær ved generalforsamlingen, finde sted dersom generalforsamlingen foreligger skriftlig fuldmagt fra den opstillede, som ved egenhændig underskrift bekræfter, at ville modtage genvalg.

Medlemmer der er i kontingentrestance, eller har økonomisk interesse i ride-etablissementet, professionelle, eller udelukkede, er ikke valgbare til bestyrelsen eller suppleant.

§ 11 | Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal af året.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved fremsendelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel, til klubbens medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af de fremmødte. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Det reviderede regnskab og evt. forslag, kan rekvireres hos bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 12 | Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Bestyrelsen aflægger beretning

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab

5.  Fastsættelse af kontingent og gebyr

6.  Behandling af indkomne forslag

7.  Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter

8.  Eventuelt

§ 13 | Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen anser der for nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 14 | Afstemning

På enhver generalforsamling afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal (se dog § 16, 17, og 18).

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

§ 15 | Regnskab

Kasserer modtager klubbens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter.

Godkendelse skal, hvis beløbet overstiger kr. 3.000,- være skriftlig.

Der føres kassebog.

Kasseres nummererer alle bilag og klubbens midler henstår på bank, girokonto. Eller begge.

Der kan kun hæves på konto i forbindelse med formandens underskrift.

Den kontante kassebeholdning må – normalt – ikke overstige kr. 1500,00

Årsregnskabet skal af kasseren afleveres til registreret revisor, så betids at det reviderede regnskab er formanden i hænde senest en uge forud for afholdelse af generalforsamling.

Det færdige reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 16 | Vedtægtsændring

Til ændring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 17 | Karantæne / udelukkelse

§ 17 A |Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelse måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 17 B |Udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 17 C |Eksklusion

I det af § 17 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 18 | Opløsning

Forslag til opløsning af klubben skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til ny generalforsamling som nævnt i klubbens vedtægter § 13. Opløsningen kan da ske ved mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter for børn og unge i Odense kommune.

§ 19 | Vedtagelse

Disse vedtægter, som annullerer klubbens tidligere, er godkendt af generalforsamlingen den 25. marts 1980, og er straks trådt i kraft.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 14. februar 1991

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 1994

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2001

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2009

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2013