Bestyrelsen


Ansvars- og funktionsbeskrivelse
for bestyrelse, udvalg og ansatte

Formand

 • Deltager i repræsentantskabsmøder og halvvejsmøder i DRF og Distrikt 7.

Næstformand

 • Står for kurser under DRF, herunder ryttermærkeundervisningen.

Kasserer

 • Personaleansvarlig.
 • Fører klubbens regnskab.
 • Opkræver kontingent, betaling for undervisning og ridehuskort.
 • Sørger for lønregnskab og udbetaling af løn til klubbens ansatte.
 • Sørger for betalinger i forhold til den daglige drift.
 • Fremlægger regnskabsstatus og budgetopfølgning for den øvrige bestyrelse på hvert bestyrelsesmøde.
 • Står for at indberette medlemstal m.v. til DRF og kommunen.

Sekretær

 • Sørger for dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder.
 • Tager referat ved bestyrelsesmøder.
 • Udsender referater på mail til bestyrelsens medlemmer.
 • Uploader referat på klubbens hjemmeside (eller tager kontakt til webmaster).
 • Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg.
 • Sørger for opdatering af kluboplysninger til DRF og andre steder.

Øvrige medlemmer

 • Udfører opgaver vedtaget på bestyrelsesmøder.
 • ODR har p.t. nedsat et udvalg, breddeudvalget.
 • Foreslå og varetage breddeaktiviteter i klubben (ponygames, TREC).

Daglig leder

 •  Står for driften (herunder undervisningen) af klubbens elevskole.

Inspektør

 •  Tromler og vander banerne.
 • ”Lukker og slukker” om aftenen.

Forretningsorden for
bestyrelsen i Odense Rideklub

Klubbens vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen, vil i tvivlstilfælde stå over denne forretningsorden.

Af klubbens vedtægter §6 fremgår det: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sin forretnings-orden”.

Bestyrelsens forretningsorden kan således ændres på ethvert bestyrelsesmøde med almindeligt stemmeflertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Gyldighed vil være fra det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§1 Konstituering

 • Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§2 Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøder afholdes minimum 6 gange årligt – normalt hver anden måned.
 • Sekretæren indkalder efter aftale med formanden til bestyrelsesmøde via e-mail med minimum 14 dages varsel.
 • Det tilstræbes, at dato og tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde aftales på hvert bestyrelsesmøde.
 • Hvis særlige forhold kræver hurtig behandling, kan formanden indkalde til et bestyrelsesmøde med kortere varsel.
 • Bestyrelsesmøderne holdes primært i ODRs rytterstuen, men under særlige omstændigheder kan et møde afholdes privat hos et af bestyrelsesmedlemmerne.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt et flertal af medlemmerne – herunder formand eller næstformand – er tilstede (jvf. klubbens vedtægter §6).
 • Bestyrelsen kan beslutte at give andre medlemmer adgang til at deltage i bestyrelsens møder – uden stemmeret.
 • Formanden og/eller bestyrelsen kan indkalde særlige gæster til bestyrelsens møder.
 • Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.
 • Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal formanden gives meddelelse herom. Suppleanter indkaldes kun i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlems forfald forventes at blive langvarigt. Suppleanter deltager normalt ikke i bestyrelsesmøderne, men indkaldes naturligvis ved forfald.

§3 Dagsorden

 • Dagsorden og evt. materiale til et eller flere af punkterne på dagsordnen udsendes af sekretæren via e-mail sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet med 14 dages varsel.
 • Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsorden.
 • Medlemmer, som ønsker emner behandlet på ODRs bestyrelsesmøde, skal senest 3 dage før bestyrelsesmødet fremsende emnerne og evt. skriftligt materiale til sekretæren.
 • Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt på dagsordnen.

§4 Referater

 • Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet og sender det via e-mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse. Når referatet er godkendt, uploader sekretæren det på klubbens hjemmeside (eller tager kontakt til webmasteren).
 • Bestyrelsen kan beslutte, at en del af referatet ikke skal offentliggøres. Evt. indsigelser til et referat drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Sekretæren kommunikerer på vegne af bestyrelsen efter referatets godkendelse bestyrelsens beslutninger til de personer, der har ønsket emner behandlet.
 • Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet kræve at få sit særstandpunkt ført til referat. En flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle medlemmerne.

§5 Regnskab, budgetter m.v.

 • Kassereren foretager løbende ud- og indbetalinger og opkræver betaling for rideskoleundervisning.
 • ODRs årsregnskab, der er offentligt, underskrives af bestyrelsen og revideres af registeret revisor.
 • Formanden og kasseren er berettiget til uden særskilt tilladelse at udlevere kopier af regnskabs-materiale, herunder revisionsprotokoller og enkeltbilag til offentlige myndigheder, Odense Kommune og rideklubbens bankforbindelse.

§6 Ændring af forretningsorden

 • ”Forretningsorden for bestyrelsen i Odense Rideklub” kan ændres på ethvert bestyrelsesmøde med almindeligt stemmeflertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Gyldighed vil være fra det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Vedtaget på bestyrelsesmødet 23. januar 2013