Referater


Bestyrelsesmøde 23.03.2015

Referat af bestyrelsesmøde i ODR mandag den 23. marts 2015 kl. 20.00-20.20

Til stede: Esben Salling Larsen (formand), Hanne Andersen (kasserer), Michael Wamberg (sekretær), Martin Emmerich, Trine Ann Peterson (suppleant), Pia Skøtt (daglig leder), Fraværende: ingen

Bestyrelsesmødet blev afholdt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling

1. Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 • Formand: Esben Salling Larsen
 • Kasserer: Hanne Andersen
 • Sekretær: Michael Wamberg

Der blev ikke valgt næstformand. Konstitueringen betyder, at formands-, kasserer- og sekretærposten er uændret fra de seneste år.

 • Web ansvarlig: Martin Emmerich

 3. Sager til behandling på næste bestyrelsesmøde

 • Sponsorer
 • Støtteforening

4. Eventuelt

Intet

5. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 7. april 2015 kl. 19.00 i rytterstuen.

Bestyrelsesmøde 24.02.2015

Referat af bestyrelsesmøde i ODR tirsdag den 24. februar 2015 kl. 20.00-21.15

Til stede: Esben Salling Larsen (formand), Hanne Andersen (kasserer), Michael Wamberg (sekretær), Pia Skøtt (daglig leder), Ejlif Skøtt (inspektor). Fraværende: Martin Emmerich, Trine Peterson, Karina Larsen (suppleant)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

 Referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. november 2014 blev godkendt.

3. Økonomi: Regnskab / Budget

Klubbens kasserer gennemgik udkastet til regnskabet for 2014. Det ser ud til, at vi kommer ud med et pænt overskud. Der laves en hensættelse i regnskabet på 24.000 kr. til hegn.

4. Den kommende generalforsamling

Så snart det er oplyst, hvornår regnskabet er færdigt hos revisoren, indkaldes til ordinær generalforsamling med 14 dages varsel. På valg er Hanne og Michael.

5. Etablering af støtteforening

Forslag til vedtægter er skrevet. Esben mailer disse til Pia.

6. Status på sponsorer

Hanne efterspurgte en status på sponsorer. Michael kontakter Martin.

ODR har opsagt el-aftalen med Naturenergi for at skifte tilbage til EnergiFyn.

7. Ansøgninger

Kommunen ansøges om ny bund til ridehuset.

Hanne foreslog Michael at lave en ”grøn energi”-ansøgning om nye pærer til lamperne i ridehuset.

8. Status på certificeringsordningen

Certificeringsprocessen er gået i stå pga manglende opdatering af hjemmesiden. Fejlen ligger et sted mellem Michael og Martin. Michael kontakter Martin inden næste bestyrelsesmøde.

9. Ungdomsudvalget

Esben har talt med Karina, som vil spørge Fifi, om hun vil være ny formand for ungdomsudvalget. Der afventes en tilbagemelding fra Karina/Fifi. Ungdomsudvalget stiller spørgsmålet: Hvad vil bestyrelsen?

Bestyrelsen efterspørger:

 • Forslag til arrangementer
 • Der er ambitionen at have ét arrangement om foråret og ét om efteråret
 • Ridelejr
 • Videoaften
 • Bestyrelsen står gerne til rådighed med hjælp til budget/økonomisk
  rådgivning for arrangementer
 • Bestyrelsesformand, Esben, er tovholder.

10. Eventuelt

 • Pia og Hanne orienterede om generalforsamlingen i distrikt 7 mandag d. 23. februar 2015.
  Kun 16 af 49 rideklubber var mødt op, deriblandt ODR.
 • Det seneste år har vi forsøgt alt for at få bunden i ridehuset i forsvarlig stand. Vi har desværre heste i elevskolen, der ikke kan galoppere pga bundens ringe beskaffenhed, hvilket også sætter rytterens sikkerhed på spil. Hvis bestyrelsen skal være sit ansvar bevidst, kan vi ikke længere nøjes med flere lappeløsninger. Der må simpelthen en ny bund til.
 • Der skal ryddes op i kasse-huset.

11. Dato for næste møde

Bestyrelsen besluttede at holde bestyrelsesmøder første tirsdag i hver lige måned
(apr-jun-aug-okt-dec) i 2015 kl. 19.00.

Hjemmesiden sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.


Bestyrelsesmøde 15.11.2014

Referat af bestyrelsesmøde i ODR lørdag den 15. november 2014 kl. 11.30-12.30

Til stede: Esben Salling Larsen (formand), Hanne Andersen (kasserer), Michael Wamberg (sekretær), Martin Emmerich, Pia Skøtt (daglig leder), Ejlif Skøtt (inspektor). Fraværende: Trine Peterson, Karina Larsen (suppleant)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

 Referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. august 2014 blev godkendt.

3. Økonomi: Regnskab / Budget

Der kommer en opgørelse over økonomien i ODR snarest. Medlemstallet i 2014 har oversteget forvent-ningerne. Vi er gået fra ca. 70 medlemmer i april til nu 102.

4. Elevstævne

Det blev besluttet, at efterårets elevstævne afholdes søndag d. 30. november 2014 fra kl. 10.00. I forlængelse af stævnet arrangeres der julehygge med klippe/klistre, hvor man også kan lave juledekorationer.

Pia tjekker sløjfer, det vil være fint, hvis vi kan skaffe nogle ærespræmier, Michael laver opslag. I cafeteriet skal sælges kage, toast og æbleskiver.

5. Julefrokost

Det blev besluttet, at julefrokosten i år afholdes lørdag d. 13. december. Det bliver som sammenskudsgilde. Michael laver et opslag, hvor medlemmer kan skrive på, hvad de kunne tænke sig at medbringe. Bestyrel-sen forbeholder sig dog retten til at omfordele retterne.

6. Ansøgninger til fonde

Mht. donationen fra Fionia Fond 2013 har Michael haft kontakt til PODA Hegn, hvorfra Heidi Hemmingsen gerne kommer og giver tilbud. Der skal blot findes en dato.

Pia foreslog en indsamling via Caremaker.dk

Pia foreslog at sende en ansøgning til Lars Larsens fonde til etablering af en udendørs sansebane samt til en ny bund i ridehuset.

Hanne foreslog at ansøge jem&fix om materialer.

7. Hjemmesiden

Michael efterspurgte igen, at flere end webmasteren kan have mulighed for at uploade på hjemmesiden. Dette er imidlertid ikke teknisk muligt i øjeblikket. Martin lovede at være hurtigere til at lægge materiale op på hjemmesiden.

8. Sponsorer

Martin har lavet sponsorbrev. Michael har forlænget kontrakten med EnergiFyn. Klubbens nuværende el-aftale med Naturenergi opsiges, og vi skifter tilbage til EnergiFyn, hvor vi skal tilmeldes FynskSupportEl.

9. Eventuelt

 • Inden for nær fremtid er det ikke længere muligt at få den type pærer, der skal bruges til lamperne i ridehuset. Inspektøren havde derfor indhentet tilbud på nye lamper. Der skal 21 lamper til, og de koster 2.400 kr. stk. Pga lavere el-forbrug i de nye lamper, vil investeringen kunne tjene sig ind i løbet af 3-4 år.Esben skriver en ansøgning til kommunen om nyanskaffelser. Argumenter vil være nedbringelse af udgifter til energiforbrug.Får vi afslag på denne, søger vi i stedet kommunens 2:1 puljen. Her skal klubben selv stille med 1/3, og kommunen giver så de 2/3. Klubbens ”betaling” kan være arbejdskraft.Hvis vi får ansøgningen om nye lamper igennem under nyanskaffelser, sørger vi 2:1 puljen om ny bund til ridehuset. En sådan koster ca. 100.000 kr.
 • Ungdomsudvalget opfordres til at komme med et oplæg om aktiviteter i 2015.

10. Dato for næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 8. december kl. 19.00.


Bestyrelsesmøde 23.08.2014

Til stede: Esben Salling Larsen (formand), Michael Wamberg (sekretær), Martin Emmerich. Fraværende: Hanne Andersen (kasserer), Trine Peterson, Karina Larsen (suppleant)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

 Referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. juli 2014 blev godkendt.

3. Økonomi: Regnskab / Budget

Formanden refererede fra mødet mellem ODR og Odense Kommune.

4. Eventuelt

Intet


Bestyrelsesmøde 29.10.2013

Referat af bestyrelsesmøde i ODR tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.00-20.10

Til stede: Kasserer Hanne Andersen, sekretær Michael Wamberg, Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektor). Fraværende: Formand Esben Salling Larsen (med afbud)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referaterne fra bestyrelsesmøderne d. 17. juni 2013 og d. 27. august 2013 blev godkendt.

3. Digital postkasse

Fra 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer have en digital postkasse. ODR har oprettet sin. Kasseren og daglig leder har adgang til postkassen.

4. Ansøgninger til fonde

Vores ansøgning til Fionia Fond har båret frugt. ODR har modtaget en donation på 24.000 kr. fra Fionia Fond til indkøb af hegn til den udendørs ridebane, så vi kan opfylde krav nr. 8 i sikkerhedscertificeringen.

Bestyrelsen diskuterede kort mulighederne for forskellige typer af hegn.

Esben har sendt en ansøgning om ny ridehusbund til Albanifonden.

5. Elevstævne

Daglig leder meddelte, at datoen for elevstævnet vil blive lørdag d. 30. november 2013.

6. Økonomi: Regnskab/Budget

Intet at bemærke.

Man kan endnu ikke betale med mastercard på klubmodul.dk

7. Hjemmesiden

Opdatering af den nye hjemmeside ligger et sted mellem Martin og Michael. Michael kontakter Martin.

8. Status på certificeringsprocessen

Organisationscertificeringen kan godkendes, når de påkrævede informationer igen findes på hjemmesiden.

Sikkerhedscertificeringen kan godkendes, når:

 • Hegnet er sat op omkring den udendørs ridebane
 • Beredskabsplan er udfærdiget
 • Førstehjælpskassen er fundet

Bestyrelsen gennemgik ordensreglementet.

 9. Julefrokost

Bestyrelsen besluttede, at årets julefrokost afholdes fredag d. 6. december 2013 i rytterstuen. I år vil vi få mad udefra. Bestyrelsen vil indhente forskellige tilbud. Der skal lægges vægt på en børnevenlig menu.

10. Eventuelt

Fyens Væddeløbsbane giver byens rideklubber mulighed for at benytte anlægget, når dagens træning er slut. Dette kunne være et arrangement for ODRs medlemmer i 2014.

11. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i januar 2014


Bestyrelsesmøde 27.08.2013

Referat af bestyrelsesmøde i ODR tirsdag den 27. august 2013kl. 19.00-20.10

Til stede:  Formand Esben Salling Larsen, kasserer Hanne Andersen, sekretær Michael Wamberg, Pia Skøtt (daglig leder), Ejlif Skøtt (inspektor) og Katrine Krebs. Fraværende: ingen

1. Godkendelse af dagsorden

Åben Rideklub blev tilføjet til dagsordnen som punkt 8.

2. Godkendelse af referat

Der var rettelser til referatet fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2013.

3. Hjemmesiden

Martin var som klubbens webmaster inviteret til at deltage i dette punkt. Martin har designet en ny hjemmeside, men der mangler tekst til siderne. Martin forsikrede, at en sletning af hjemmesiden uden at den kan genskabes ved back-up, ikke kan ske igen. Selvfølgelig kan den nye hjemmeside blive udsat hacker-angreb igen, men back-up vil sikre, at den kan genskabes.

Til at begynde med har bestyrelsen ikke mulighed for at uploade på hjemmesiden, men skal sende til Martin, som uploader. Martin vil også uploade et klip fra DR.

4. Elevstævne ”forår 2013”

Elevstævnet for foråret 2013 blev på bestyrelsesmødet i juni udsat til september 2013.

Hanne foreslog datoen 28. september for afvikling af stævnet, men det afhænger naturligvis af, om vi kan få en dommer. Pia tjekker med dommer.

5. Økonomi: Regnskab/Budget

Det ser fint ud. Odense Rideklub arbejder på at implementere klubmodul.dk til medlemmernes ind-betalinger til klubben, men det har knebet for systemudviklerne at oprette hold med både hest og rytter. Klubmodul.dk er nemlig i første omgang udviklet til andre sportsgrene.

6. Gennemgang af klubbens kontrakt med Odense Rideskole

Bestyrelsen gennemgik lejekontrakten mellem rideklubben og ridecenteret.

7. Sponsorer

Vi har tidligere forgæves ansøgt på Trygfonden og Fionia Fond om ridehjelme til klubben. Hanne foreslog, at vi i stedet for ridehjelme skulle ansøge om hegnet til udendørsbanen, hvilket er nødvendigt for at opfylde krav nr. 8 i sikkerhedscertificeringen. Michael skriver ansøgningen til Finoia Fond, der har deadline d. 5. september.

Det blev foreslået også at søge Velux-fondene.

8. Åben Rideklub

Der afholdes Åben Rideklub over hele landet lørdag d. 31. august. ODR deltager selvfølgelig. Hanne og Pia har lavet en folder. Hanne sender pdf-version til Katrine.

9. Eventuelt

Vi mangler klubmappen. Måske ligger den hos tidligere medlemmer af bestyrelsen.

Ordensreglementet sættes på dagsordnen til næste møde.


Bestyrelsesmøde 15.04.2013

Referat af bestyrelsesmøde i ODR mandag den 15. april 2013 kl. 19.00-19.50

 Til stede: Formand Esben Salling Larsen, næstformand Emma Hansen, kasserer Hanne Andersen, sekretær Michael Wamberg og Pia Skøtt (daglig leder). Fraværende: Sisse Hansen (med afbud).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 27. februar 2013 blev godkendt.

3. Hjemmesiden

 Klubbens hjemmeside er blevet hacket, og alt hvad der lå på siden er væk. Med andre ord skal hjemmesiden bygges op igen. Webmaster Martin arbejder på et nyt design. Michael har en del af dokumenterne, men ikke alle, liggende. Sammen med Martin vil vi arbejde på at få hjemmesiden op at stå hurtigt.

4. Certificeringsprocessen

At hjemmesiden er blevet hacket er ekstra ærgerligt, fordi størstedelen af organisations-certificeringen er baseret på, at forskellige oplysninger om klubben ligger på klubbens hjemmeside. Når den nye hjemmeside er oppe at køre, får vi besøg af DRFs klubcertifisør til et ordinært/ekstraordinært bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning på generalforsamlingen 26. marts 2013

Michael indsender vedtægtsændringer til rideforbundet.

6. Undervisning i ryttermærker

Næstformand Emma orienterede om ryttermærkeundervisningen som afholdes i weekenden d. 20.-21. april og d. 26.-27. april. Der er tilmeldt ryttere fra ODR og p.t. 2 ryttere udefra. Information om ryttermærkeundervisningen er lagt på klubbens midlertidige hjemmeside.

7. Økonomi: regnskab/budget

ODR ønsker alligevel ikke at gøre brug af en regnskabsfører, som det ellers blev annonceret i referatet fra januar 2013. I stedet ønsker man at indføre et nyt e-betalingssystem. Nærmere information følger.

8. Nedsættelse af breddeudvalg

Bestyrelsen nedsatte et breddeudvalg bestående af Sandra Pedersen (formand), Emma C. Hansen (repræsenterer bestyrelsen i udvalget), Sandra Elbrønd, Mia Povey og Caroline Olesen.

Udvalget vil foreslå og varetage breddeaktiviteter i klubben. Emma refererer til bestyrelsen fra breddeudvalgets møder.

Breddeudvalget havde ansøgt bestyrelsen om to store bolde til hestefodbold. Grundet klubbens økonomiske situation kunne bestyrelse på nuværende tidspunkt ikke imødekomme ansøgningen.

9. Aktiviteter i foråret 2013

 • Ryttermærkeundervisning (se ovenfor)
 • Tema-aften med spisning, når ODR er blevet certificeret af DRF
 • Temadag med springundervisning
 • Arbejdsdag – evt. omkring pinse
 • Elevstævne afholdes i juni

10. Sponsorer

Vi fik afslag fra Fionia Fond på vores ansøgning om penge til ridehjelme.

Hanne Andersen har fundet en sponsor til klubben. Bestyrelsen opfordrer til at klubbens medlemmer støtter klubbens sponsorer.

11. Eventuelt

Hanne og Pia refererede fra DRF Repræsentantskabsmøde søndag d. 14. april i Sønderborg.


Bestyrelsesmøde 27.02.2013

Referat af bestyrelsesmøde i ODR onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00-20.15

 Til stede:  Formand Esben Salling Larsen, kasserer Hanne Andersen, sekretær Michael Wamberg, Sisse Hansen, Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektør). Fraværende: Næstformand Emma Hansen (med afbud).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 23. januar 2013 blev godkendt.

3. Den kommende generalforsamling

Bestyrelsen besluttede, at den ordinære generalforsamling afholdes d. 26. marts kl. 19.00. Det kunne desværre ikke blive ugen forinden, idet regnskabet først skal retur fra revisoren. Michael laver opslag og annoncerer generalforsamlingen på hjemmesiden. På valg er Hanne og Michael. Begge modtager genvalg. Esben skriver bestyrelsens beretning. Med udgangspunkt i kontingentsatser i kommunens øvrige rideklubber diskuterede bestyrelsen den kontingentforhøjelse, man på sidste bestyrelsesmøde enedes om at foreslå til generalforsamlingen.

Bestyrelsen valgte derpå at foreslå 250 kr/halvår for børn og 300 kr/halvår for voksne.

Ændringsforslag til klubbens vedtægter ligger klar.

4. Økonomi: Regnskab/Budget

Kasseren fortalte, at regnskabet er afleveret til revisor. Der forventes et 0-resultat, evt. et beskedent underskud.

5. Status på undervisning i ryttermærker

Næstformanden havde meddelt, at hun stadig afventer undervisningsmappen fra DRF. Den er blevet bestilt engang i efteråret. Hanne tager kontakt til DRF. Når undervisermappen er modtaget, annonceres starten på ryttermærkeundervisningen.

6. Status for certificeringsprocessen

Certificeringsansøgningen i organisation er genindsendt d. 8. februar 2013.

Bestyrelsen gik herefter i gang med sikkerhedscertificeringen, som vi også tidligere har arbejdet på. ODR opfylder kravene 1-6 og 10. Der skal udarbejdes en beredskabsplan (krav nr. 7), og den skal op at hænge flere steder, men hvor er endnu ikke besluttet. Det blev foreslået at købe en mobiltelefon, der skal ligge et bestemt sted, hvorfra man kan ringe efter hjælp i nødstilfælde. Michael kontakter DRF konsulenten med spørgsmål om dressurhegn og førstehjælpskasse til hest (krav nr. 8 og 9). Vi har førstehjælpskasser til ryttere. Ejlif vil lede efter dem.

7. Opfølgning på Aktivitetsplan 2013

Intet nyt at bemærke.

8. Sponsorer

Sisse har undersøgt muligheder for at få klublegater, men de tildeles fortrinsvis til fodbold- og håndbold-klubber. Sisse vil anskaffe en legathåndbog, der kan hjælpe i den videre søgning.

Klubben har fået udbetalt sponsorpenge fra Energi Fyn. Men da kun få medlemmer og støtter har tilmeldt sig ordningen, er det foreløbigt kun et meget beskedent beløb, klubben har fået udbetalt.

9. Eventuelt

Hanne og Pia deltager i DRF Repræsentantskabsmøde søndag d. 14. april i Sønderborg.

Michael spurgte til andre ryttere på ridebanen under holdundervisning. Det er fortsat tilladt. Der skal vises hensyn til dem, der modtager undervisning, og i sidste ende er det op til underviseren, om andre ryttere kan være til stede på ridebanen. Man bør derfor spørger underviseren, inden man står med en opsadlet hest.

10. Næste møde

Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen.


Bestyrelsesmøde 23.01.2013

Referat af bestyrelsesmøde i ODR onsdag den 23. januar 2013 kl. 19.00-20.00

Til stede:  Formand Esben Salling Larsen, Næstformand Emma Hansen, kasserer Hanne Andersen, sekretær Michael Wamberg. Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektør). Fraværende: Sisse Hansen (med afbud).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 28. november 2013 blev godkendt.

3. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen

En forretningsorden er et sæt ”spilleregler” for bestyrelsen. De er underlagt klubbens vedtægter, som vil stå over forretningsordnen i tvivlstilfælde. Bestyrelsens forretningsorden kan ændres på ethvert besty-relsesmøde med almindeligt stemmeflertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Gyldighed vil være fra det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Efter få ændringer i udkastet behandlet på sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen sin forretningsorden, der hermed er gældende fra næste bestyrelsesmøde. Forretningsordnen vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

4. Den kommende generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts. På valg er Hanne og Michael. Begge modtager genvalg. Bestyrelsen vil fareslå omlægning af kontingentet til halvårligt.

Ændringsforslag til klubbens vedtægter ligger klar.

5. Økonomi: Regnskab / Budget

Kasseren fortalte, at regnskabet snart er klart til at blive sendt til revisor. Der forventes et 0-resultat. Det blev foreslået, at klubben skulle have en regnskabsfører. Efter en diskussion besluttede bestyrelsen at have en regnskabsfører i et år som forsøg. Ordningen skal genovervejes efter dette år. Omkostningerne ved at have regnskabsføreren vil være 2.000 kr. om måneden.

6. Indberetning af medlemstal til Danmarks Idræts Forbund

Kasseren kunne meddele, at klubbens medlemstal er indberettet d. 10. januar 2013. ODR har 93 medlemmer.

7. Undervisning i ryttermærker

Næstformanden fortalte, at hun afventer undervisningsmappen fra DRF. Den er blevet bestilt for længe siden. Når den er modtaget, annonceres starten på ryttermærkeundervisningen.

8. Status for certificeringsprocessen

Michael havde skrevet 3 tekstforslag til formuleringen omkring ejerforhold og driftsansvar. Bestyrelsen valgte forslag 1. DRFs sikkerhedsregler implementeres i klubben og lægges på klubbens hjemmeside. Derefter opdaterede bestyrelsen ODRs ordens- og staldreglement. Det eneste, der mangler, inden vi kan genindsende certificeringsansøgningen, er dermed en opdatering af velkomstbrevet.

Michael kontakter Martin og genindsender derefter vores certificeringsansøgning til DRF.

Når organisationscertificeringen er opnået, fortsætter bestyrelsen arbejdet med sikkerhedscertificeringen. Mht. sikkerhed havde Distriktet udbudt kurset ” Sikkerhed ved ridning og omgang med heste” den 24. januar 2013, men måtte aflyse pga for få tilmeldinger. ODR vil stadig bakke om op dette kursus og foreslår Distriktet at forsøge igen til foråret, men så give klubberne længere tid til at melde tilbage.

9. Aktivitetsplan 2013

Vi skal have lagt aktivitetsplanen for 2013 på hjemmesiden. Emma og Pia ser på forskellige datoer til arrangementer.

10. Sponsorer

Michael har søgt en fond om penge til ridehjelme. Svar forventes i februar.

11. Eventuelt

Intet.

12. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 27. februar 2013 kl. 19.00 i Rytterstuen.


Bestyrelsesmøde 28.11.2012

Referat af bestyrelsesmøde i ODR onsdag den 28. november 2012 kl. 19.15-20.45

 Til stede: Næstformand Emma Hansen, bestyrelsesmedlemmerne Michael Wamberg og Sisse Hansen. Pia Skøtt (daglig leder) Fraværende: Formand Esben Salling Larsen (med afbud) og kasserer Hanne Andersen (med afbud).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 3. oktober 2012 blev godkendt.

3. Elevstævne 8. december 2012

Der er købt sløjfer, lavet aftale med dommer og aftaler for cafeteria. Men vi skulle gerne skaffe nogle præmier – dog ikke nøglesnore.

4. Økonomi: Regnskab / Budget

Udsat til næste møde, idet kasseren havde meldt afbud.

5. Undervisning i ryttermærker

Næstformanden orienterede om ryttermærkeundervisningen, som starter til temaaftnen torsdag d. 29. november 2012. Der kommer 7 deltagere fra andre rideklubber. Emma undersøger, hvad ryttermærke-prøven koster. Derefter sætter vi en pris for ryttermærkeundervisningen.

6. Status for certificeringsprocessen

Michael orienterede om samtalen med rideforbundets konsulent. Hanne har deltaget i DRF halvvejsmødet d. 21. oktober 2012. Michael havde skrevet et udkast til en forretningsorden, som bestyrelsen gennemgik.

Vi mangler nu kun:

 • Formuleringen omkring ejerforhold og driftsansvar. Michael, Pia og Ejlif kikker på det.
 • En opdatering af velkomstbrevet. Michael tager kontakt til Martin.
 • Opdatering af vores sikkerhedsregler. Michael skriver et udkast.

7. Julefrokost 15. december 2012

Opslag om julefrokosten hænger på opslagstavlen og er lagt på hjemmesiden. Sisse sørger for drikkevarer.

8. Sponsorer

Michael havde et sponsorbrev med fra EnergiFyn, hvori der var en opgørelse over, hvor mange der er tilmeldt ordningen som ODR-støtter. Bestyrelsen måtte erkende, at vi i ODR ikke har været gode nok til at få FynskElsupport kommunikeret ud til vores medlemmer. Pia foreslog, at Michael informerer om det på en temaaften.

Michael vil søge en fond om penge til bl. a. spejle i ridehuset. Emma foreslog, at vi også søgte om penge til nye spring.

9. Opstart af springhold

Der var indkommet et forslag om opstart af et springhold. Bestyrelsen bakkede op om forslaget, men til at starte med bliver det en gang om måneden, f. eks. en lørdag. Senere, hvis der er stor interesse for det, kan det blive en gang om ugen, og der kan evt. hentes en træner udefra. Der vil de første gange ske en niveau-deling af de tilmeldte efter rideerfaring.

Emma foreslog at lave en ”tema-eftermiddag” med efterfølgende hygge/spisning til det første spring-arrangement.

10. Eventuelt

Bestyrelsen vil udgive et Nyhedsbrev – i første omgang på papir. Senere kan det måske sendes ud til medlemmerne elektronisk.

I forbindelse med Skovrejsningsprojektet ”Elmelund” vil bestyrelsen tage kontakt til BaneDanmark og høre om der kan opsættes et varslingssystem, når der kommer tog. Det ønskes ved broen, således at ryttere kan varsles, inden et tog kommer, så hesten ikke overraskes af et tog, mens ekvipagen befinder sig på broen.

11. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 23. januar 2013 kl. 19.00 i Rytterstuen.


Bestyrelsesmøde 03.10.2012

Referat af bestyrelsesmøde i ODR onsdag den 3. oktober 2012 kl. 19.15-21.00

 Til stede:  Næstformand Emma Hansen, kasserer Hanne Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Michael Wamberg og Sisse Hansen, suppleant og webmaster Martin Emmerich. Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektør). Fraværende: Formand Esben Salling Larsen (med afbud)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 13. august 2012 blev godkendt.

3. Elevstævner i efteråret 2012

Der har været positive tilbagemeldinger på ”forårets” elevstævne, der blev afholdt d. 29. september. Stævnet gav et lille overskud på kantinesalg.

Det blev besluttet, at årets andet elevstævne ikke måtte ligge på samme dag som julefrokosten.

4. Økonomi: Regnskab/budget

Kasseren gennemgik klubbens økonomi fordelt på konti. Kontingentet er pt. 450 kr. for børn og 500 kr. for voksne pr. år. Klubben har lidt under 100 medlemmer.

5. Undervisning i ryttermærker

Næstformanden orienterede om ryttermærkeundervisningen, som starter i oktober. Der vil blive bestilt bøger i indeværende uge (uge 40). Kurset startes i en weekend, hvor der også vil være tilbud om overnatning.

6. Temaaftener

Den første temaaften i efteråret 2012 bliver ”Intro om ryttermærker”. Det bliver efter uge 42.

7. Certificeringsprocessen

Rideforbundet har sendt os et svarbrev på ansøgningen til certificeringen ”Organisation”.

Der er stadigen del at arbejde med. Bestyrelsen gennemgik forbundets kritikpunkter:

 • Der skal information om certificeringsordningen på hjemmesiden. Michael skriver udkast.
 • Klubbens vedtægter lever ikke op til DRF og DIFs krav. Michael havde på baggrund af svarbrevet fra DRF lavet et udkast til vedtægtsændringer. Bestyrelsen tilsluttede sig disse og forslag til vedtægtsændringerne vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling i første kvartal af 2013.
 • Bestyrelsen udpegede kasserer Hanne Andersen som personaleansvarlig. DRF kræver vores forretningsordning udbygget lidt. Michael skriver et udkast.
 • Ejerforhold for faciliteterne og driftsansvaret skal præciseres. Michael tager kontakt til konsulenten i DRF.
 • Velkomstfolderen skal opdateres. Martin og Michael kikker på det.
 • Michael tager kontakt til DRF konsulenten for en uddybning af spørgsmålet: ”Hvordan dokumenteres det, hvilket elevskolehold/handicapridning medlemmet evt. har tilmeldt sig?”
 • Hanne deltager i halvvejsmødet søndag d. 21. oktober 2012. Michael skriver om klubbens deltagelse i distriktsmøder og øvrige møder.
 • ODR har de seneste to år først indberettet medlemstal efter 3 rykkere. Bestyrelsen udtrykte fuld tillid til klubbens kasserer, der nu står med ansvaret for indberetningen.
 • Derudover skal vi have implementeret et sæt minimums sikkerhedsregler, som også skal være at finde på hjemmesiden. ODR har allerede sikkerhedsregler, men disse skal lige koordineres med DRFs formuleringer, så det samme ikke står to gange. Michael skriver et udkast.
 • Vedrørende certificeringen ”Sikkerhed” vil vi prøve at få arrangeret DRF kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste” sammen med andre klubber eller på distriktsplan.

8. Hjemmesiden

Martin orienterede om hjemmesiden.

9. Julefrokost

Det blev besluttet at holde den årlige julefrokost lørdag d. 15. december 2012.

Elevstævnet må ikke afholdes samme dag.

10. Eventuelt

Hanne havde medbragt et udkast til generel sponsoransøgning til små, lokale virksomheder. Bestyrelsen enedes om strategien: ”Små sponsorer til små foreninger”. Vi skal satse lokalt, når vi søger sponsorater.

Hanne sender en mail rundt med udkastet til sponsoransøgning til små lokale virksomheder.

Skilte i ridehuset koster p.t. 1.500 kr. pr. år og 5.000 kr. for 5 år eksklusiv fremstilling af skilt.

Hanne har siden sidste møde iværksat opfyldning af bundet i ridehuset samt vedligeholdelse af dyserne i taget.

 Nogle medlemmer havde bedt bestyrelse tage emnet om rengøring på staldgangen op. Det flyder med strigler, der bliver ikke fejet op og sadler bliver ikke hængt på plads.

Bestyrelsen opfordrer alle til at være bedre til at rydde op efter sig, feje efter sig og hænge sadler tilbage på plads efter brug. For at sikre at sadlerne kommer tilbage på deres rigtige pladser, bad bestyrelsen Martin om at lave navneskilte til sadelknægtene.

Nogle forældre har forventninger om trækkere på småbørnsholdene. Det er ikke staldvagternes primære opgave at være trækkere. Staldvagterne skal hjælpe med op- og afsadling. Emma foreslog, at man kunne tilbyde to typer af hold med trækkere. Ét hvor forældrene selv trækker, og et dyrere hold, hvor der er trækkere. Michael foreslog at lave en ”guide til nye forældre”, hvor forventningerne præciseres.

11. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 28. november 2012 kl. 19.00 i Rytterstuen.


Bestyrelsesmøde 13.08.2012

Referat af bestyrelsesmøde i ODR mandag den 13. august 2012 kl. 20.10-21.00

Til stede:  Næstformand Emma Hansen, kasserer Hanne Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Michael Wamberg og Sisse Hansen. Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektør). Fraværende: Formand Esben Salling Larsen (med afbud)

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet 11. juni 2012 blev godkendt.

Elevstævner i efteråret 2012

Vi nåede ikke at afholde forårsstævnet, så vi skal have to stævner i efteråret.

Pia udsender forslag til datoer i september på e-mail.

Det andet stævne skal ligge sidst i november eller først i december.

Økonomi: Regnskab / Budget

Der er ikke sket det store hen over sommeren.

Vi har fået afslag fra TrygFonden på ansøgning om ridehjelme til klubben.

Tidligere bestyrelsesmedlem Ane Gråskov har afleveret overskuddet fra temaaftnerne.

Status på certificeringsprocessen

Michael havde udfyldt ansøgningen til certificeringen ”Organisation”.  Der manglede tre ting, som færdiggøres inden for en uge:

 • Michael skriver udkast til ansvarsbeskrivelser for bestyrelse, (udvalg) og ansatte
 • Michael uploader beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden
 • Pia fremsender en kopi af vores indmeldingsblanket til Michael

Ansøgningen indsendes i uge 34.

Ansøgningen til certificeringen ”Sikkerhed” gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Emma foreslog at genoptage temaaftnerne her i efteråret. Hanne vil gerne stå for maden. Mulige emner blev diskuteret, og vi enedes om en quiz- og videoaften.

Fredag vil blive afprøvet som ugedag for tema-aftener. Vi håber på stor tilslutning – især blandt klubbens yngre medlemmer.

Emma starter undervisning i ryttermærker med hjælp fra Sisse. Undervisningen skal køre over to måneder (september-november). Det kommer til at køre over to ugedage (torsdag-fredag).

Emma og Sisse vil være til rådighed som underviser 1 time de pågældende dage.

Emma tjekker op på undervisningsmaterialet og undervisningsformer.

Vi regner med opstart i september.

Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 3. oktober 2012 kl. 19.00 i Rytterstuen.


Bestyrelsesmøde 11.06.2012

Referat af bestyrelsesmøde i ODR mandag den 11. juni 2012 kl. 20.00-21.50

Til stede:  Næstformand Emma Hansen, kasserer Hanne Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Michael Wamberg og Sisse Hansen. Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektør). Fraværende: Formand Esben Salling Larsen (med afbud)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater

Referaterne fra bestyrelsesmøderne 31. januar 2012 og 16. maj 2012 blev godkendt.

3. Besøg af klubkonsulent Hans Bjerregaard

Distriktets klubkonsulent, Hans Bjerregaard, var inviteret med til mødet for at give en generel orientering om at sidde i en bestyrelse for en rideklub. Hans havde bl. a. forberedt sig ved at gennemlæse vores hjemmeside.

Hans tog udgangspunkt i klubben som arbejdsgiver og spurgte til APV og arbejdsskadeforsikring. Han kommenterede på klubbens vedtægter og foreslog vedr. §10, at man skal kunne stemme ved fuldmagt og at man skal have været medlem af rideklubben i 3 måneder for at opnå stemmeret.

Hans spurgte til maskinbetjening og fortalte, at Idrættens Forsikringer har arbejdsskadeforsikring for 5 personer. Da ODR ejer en traktor, bør vi have motorkøretøjsansvarsforsikring. Vi ser nu snarere løsningen, at rideklubben sælger traktoren til Odense Rideskole.

Hans spurgte til kontrakter. Det mener vi at have styr på.

Vedrørende vedligeholdelse, kunne vi svare, at klubben står for lejemålets indvendige vedligeholdelse.
Hans kom ind på elevstævner, hvor vi kunne sige, at vi afholder 2 om året.

Der blev diskuteret kommunalt tilskud til rengøringsartikler.

Hvis vi ønsker flere drenge i rideklubben, foreslog Hans ponygames, spring og den nye disciplin treck.
Til sidst fik ODR rideforbundets klubmappe, hvor der findes mange gode råd.

Evalueringsblankettet for klubkonsulentens besøg udfyldes af næstformand Emma.

4. Elevstævne i juni

Bestyrelsen konstaterede, at det var for sent at nå at arrangere forårets elevstævne og besluttede derfor at udskyde det til efteråret, hvor vi så skal have to elevstævner.

5. Økonomi: Regnskab / Budget

Odense Kommune har godkendt rideklubbens årsregnskab. Kasseren konstaterede, at der er penge på kontoen.

6. Status på certificeringsprocessen

Michael havde sendt materiale ud til alle bestyrelsesmedlemmerne og til daglig leder inden mødet indeholdende en introduktion til certificeringsordningen og en status. Bestyrelsen gennemgik de punkter, vi mangler, i certificeringen ”Organisation”. Det var punkterne:

4. Hvor vi skal lave en funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelse, (udvalg) og ansatte.
Her vil vi også kunne henvise til klubbens vedtægter.

5. Hvor beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne skal være tilgængelige på hjemmesiden.
Michael tager kontakt til Martin.

7. Hvor ejerforhold omkring klubbens faciliteter og driftsansvar skal fremgå tydeligt af klub-bens hjemmeside og velkomstmateriale. Dette blev klaret under dagsordnens punkt 7.

I certificeringen ”Sikkerhed” gennemgik bestyrelsen følgende punkter:

 • Klubbens implementerede sikkerhedspolitik skal beskrives på hjemmesiden. Michael udarbejder et udkast

Punktet lyder:

Klubben har inden for de sidste 2 år tilbudt deres medlemmer og ansatte DRF kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste” og sikret de ansattes deltagelse i et Førstehjælpskursus.

Afholdelse af et sådant kursus vil koste 3.500 kr., hvilket vil betyde en egenbetaling på 200-250 kr. pr. deltager. Rideklubbens eneste ansatte er Pia, som så skal på førstehjælpskursus.

 • Emma vil stå for undervisningen i Ryttermærkerne 1-5. Sisse meldte sig som hjælper.
 • Der skal udarbejdes en skriftlig beredskabsplan. Bestyrelsen diskuterede følgende:

Der skal være en evakueringsplan ved brand. Det er spørgsmålet om vi også skal have en telefonkæde. Under alle omstændigheder skal der ophænges en sikkerhedsplakat, hvorpå der naturligvis skal stå 112, 114 (ved ikke akut), telefonnumre til lægevagt og skadestue på OUH. Der skal være en tegning over brandslukkere, branddøre og nødudgange.

Det blev belsuttet, at vi hver især skulle finde hvad vi synes og så tages det op igen på næste bestyrelsesmøde.

Det blev også besluttet, at planen skal op at hænge. Det blev dog ikke besluttet, hvor den skal hænge.

 • De sveller, der er lagt på den udendørs ridebane, vil gøre det ud for et dressurhegn.
 • Der skal anskaffes en førstehjælpskasse til såvel rytter som hest. Michael nævnte, at man kunne købe en hos Falck, men den er dyr. Ejlif ville se, om vi havde en i forvejen.
 • Der skal udarbejdes en liste over undervisere. Klubbens eneste ansatte er Pia.

Pia mente, at bestyrelsen bør genoverveje, om man vil gå efter også at få certificeringen ”Elevskole”.

7. Hjemmesiden

Michael havde udarbejdet et revideret tekstforslag baseret på bestyrelsesmødet d. 31. januar. Det blev godkendt med en enkelt ændring. Bestyrelsen vil tage kontakt til Martin, der står for hjemmesiden.

8. Næste møde

Næste møde afholdes mandag d. 13. august 2012 kl. 20.00 i Rytterstuen


Bestyrelsesmøde 16.05.2012

Til stede:  Bestyrelsesmedlemmerne Hanne Andersen, Michael Wamberg, Sisse Hansen, Emma Hansen og Esben Salling Larsen. Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektor). Fraværende: Ingen

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig:

 • Formand:  Esben Salling Larsen
 • Næstformand:  Emma C. Hansen
 • Kasserer:  Hanne Andersen
 • Sekretær: Michael Wamberg
 • Medlem:  Sisse M. Hansen

2. Næste møde

Næste møde afholdes mandag d. 11. juni 2012 kl. 20.00 i Rytterstuen. Distriktets klubkonsulent inviteres med. Michael udsender materiale om certificeringsprocessen inden mødet.

Bestyrelsesmøde 31.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde i ODR tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19.00

Til stede:  Bestyrelsesmedlemmerne Hanne Andersen og Michael Wamberg, Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektor). Fraværende: Formand Rikke Mølhave, næstformand Rikke Lassen og Ane Graaskov

1. Godkendelse af dagsordnen

 Dagsordnen blev godkendt

 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 31. oktober 2011 blev godkendt.

3. Den kommende generalforsamling

Formand Rikke Mølhave har meddelt, at hun stopper i bestyrelsen. Hanne Andersen og Michael Wamberg bekendtgjorde, at de ønsker at fortsætte. Der vil således skulle vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på den kommende generalforsamling.

 4. Hjemmesiden

Bestyrelsen diskuterede ændringer i set-up’et på hjemmesiden i form af to nye punkter til bjælken i toppen: ”Bestyrelsen” og ”Sponsorer”. Det blev besluttet at sponsor-logoer skal ligge i bunden af hjemmesiden i stedet for under et selvstændigt punkt i bjælken.

Michael havde lavet et udkast til tekstændring på forsiden af hjemmesiden. Der blev rettet i formuleringerne, men den indledende tekst skal vendes, inden det kan godkendes.

5. Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning

Der var en kort gennemgang af klubbens økonomi. Vi risikerer et mindre underskud for 2011.

Vi har fået afslag fra TrygFonden på ansøgning om ridehjelme til klubben.

6. Status på Certificeringsprocessen

 Certificeringsprocessen skal gøres færdig i foråret.

Pia spurgte Michael, om han ville stå for undervisningen i Ryttermærker. Han har siden takket nej.

7. Nyt fra daglig leder

Pia har taget initiativ til pensionistridning. I samarbejde med Odense Kommune lanceres dette i løbet af foråret 2012 som Old-Stars Ridning.

8. Eventuelt

Hanne foreslog et sponsorkatalog.

Det blev besluttet at salte trappen til rytterstuen, når vintervejret kræver det.


Bestyrelsesmøde 31.10.2011

Referat af bestyrelsesmøde i ODR mandag d. 31. oktober 2011  kl. 19.15-21.00

Til stede:  Bestyrelsesmedlemmerne Ane Graaskov, Hanne Andersen og Michael Wamberg. Pia Skøtt (daglig leder) Fraværende: Formand Rikke Mølhave og næstformand Rikke Lassen

1. Godkendelse af dagsordnen

Dagsordnen blev godkendt

 2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 9. august blev godkendt.

3. Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver

Hanne Andersen blev valgt til ny kasserer i stedet for Ane Graaskov.

Der var en kort diskussion om man skulle udspecificere bestyrelsens arbejdsopgaver mere, som man gør i andre rideklubber. (Dette er også et krav i forbindelse med certificeringsordningen). Men der var enighed om, at i en mindre rideklub som vores vil dette ikke have nogen mening.

4.  Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning

Der var en kort gennemgang af klubbens økonomi. Vi risikerer et underskud igen i 2011.

5. Certificeringsprocessen

Dansk Rideforbund (DRF) har lanceret en certificeringsordning, og i ODR er vi interesserede i at blive en certificeret rideklub. På sigt skal der være i alt ti certificeringer (lige nu er der fem), og man skal tage de to basiscertificeringer ”Organisation” og ”Sikkerhed”, før man kan tage profilcertificeringerne som f.eks. ”Elevskole”

Bestyrelsen har haft klubcertifisør Anne Saksøe ude til et møde mandag d. 29. august 2011 vedrørende certificeringsprocessen. Dengang gennemgik bestyrelsen sammen med daglig leder Pia Skøtt og klubcertifisør Anne Saksøe, hvor klubben stod i forhold til de ti punkter i hver af certificeringerne ”Organisation”, ”Sikkerhed” og ”Elevskole”.

På dagens bestyrelsesmøde har bestyrelsen gennemgået punkterne i de tre certificeringer igen. Først kunne det konkluderes, at vi skal have en tilbagemelding fra Anne Saksøe på de spørgsmål, der blev rejst d. 29. august 2011. Dernæst listede vi de få ting, der mangler i forhold til de ti punkter i hver certificering.

Under ”Organisation” var det:

 • Info om certificeringsordningen skal på hjemmesiden (krav nr. 1)
 • Referater/nyhedsbreve fra bestyrelsen skal på hjemmesiden (krav nr. 5)
 • Ejerforhold omkring klubbens faciliteter og driftsansvaret skal på hjemmesiden og i velkomstmaterialet (krav nr. 6)

Under ”Sikkerhed” var det:

 • I vores velkomstfolder skal der under Retningslinjer tilføjes: ”vedrørende sikkerhed” (krav nr. 2)
 • Vi skal have uploaded vores sikkerhedspolitik på klubbens hjemmeside (krav nr. 1)
 • Vi skal tilbyde undervisning i ryttermærkerne 1-5 (krav nr. 6)
 • Vi skal tilbyde ansatte deltagelse i et førstehjælpskursus (krav nr. 6)
 • Vi skal tilbyde medlemmer og ansatte DRF kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste”. Kurset er ikke gratis, men vil koste ca. 200 kr. pr. deltager. (krav nr. 6)
 • Vi skal anskaffe en førstehjælpskasse (krav nr. 9). Michael skriver en ansøgning til Falck om dette.

 Under  ”Elevskole” var det:

 • Der skal være en plan for månedligt eftersyn af klubbens udstyr til elevheste. Planen skal være synlig for medlemmerne og være påtegnet dato og underskrift for sidste eftersyn (krav nr. 5). Bestyrelsen syntes, at det var at skyde gråspurve med kanoner.
 • Der skal udformes niveaubeskrivelser for de forskellige hold (krav nr. 7)

 6. Aktiviteter i ODR i november og december 2011

Nogle medlemmer har udtrykt ønske om, at der arrangeres en fælles løbetur efterfulgt af fællesspisning. Der skal arrangeres et elevstævne/julestævne i november eller december. Og endelig foreslår bestyrelsen dagene 2., 9. eller 10. december til den årlige julefrokost. Tilmeldinger skal ske via e-mail.

7. Eventuelt

Michael havde lavet et udkast til ”Hjælp til hjælpeløse forældre”, idet der ved generalforsamlingen i marts 2011 var blevet efterlyst sådan information på hjemmesiden. Bestyrelsen gennemgik udkastet og besluttede at arbejde videre med det.


Bestyrelsesmøde 09.08.2011

Referat af bestyrelsesmøde i ODR tirsdag den 9. august kl. 19.00-21.30

Til stede:  Bestyrelsesmedlemmerne Ane Graaskov, Hanne Andersen og Michael Wamberg, Pia Skøtt (daglig leder) og Ejlif Skøtt (inspektør). Fraværende:  Formand Rikke Mølhave og næstformand Rikke Lassen

1. Fællesmøde for rideklubberne i Odense-området

Der var indkaldt til fællesmøde for rideklubberne i Odense-området onsdag d. 10. august 2011 med over-skriften ”Skal ridesporten i Odense overleve efter 2016 og 2020 – Du bestemmer!”   På dagsordnen var lovkravene fra den nye hestelov samt det kommunale tilskud, der forventes nedsat efter 1. januar 2012.

Bestyrelsen diskuterede oplægget til mødet. ODR opfylder alle lovkrav. Vi har lige bygget ny stald, og vi har måske byens bedste folde. Men det vil naturligvis være problematisk for klubben, hvis det kommunale tilskud sættes ned.

Fra ODR deltager Pia Skøtt og Ane Graaskov i fællesmødet d. 10. august 2011.

2. Nye medlemmer

Vi skal blive dygtigere til at tage imod vores nye medlemmer. Pia havde lavet et udkast til en informationsfolder. Bestyrelsen godkendte udkastet, og folderen vil blive trykt.

Der skal være mere fokus på opsadling. Vi skal have understreget over for nye medlemmer og deres forældre, at opsadling er en del af det at ride. Så når man går til ridning, kan man ikke bare dukke op få minutter før ridetimen starter og så forvente, at hesten er sadlet op. Man skal møde i så god tid inden ridetimen, at man kan nå at strigle hesten, rense hove og sadle op. Når man er ny, kan man selvfølgelig få hjælp til dette – enten fra sine forældre eller fra staldvagten.

Det er ikke et krav, at forældre skal hjælpe med opsadling. Man må gerne komme uden forældre, men så skal man lige gøre opmærksom på, at man er her alene. Så ved staldvagten, at hun skal hjælpe.

Pia vil lave en ”Introdag” for nye medlemmer. Det kan betragtes som en slags ”forældremøde”, hvor der vil være en rundvisning samt en gennemgang af, hvad det vil sige at gå til ridning i ODR.

3. Sponsorer

ODR har kontakt til en fundraiser (en mand, der vil prøve at skaffe sponsorater til os). Ønskerne til forbedrede rammer er:

 • Større spejle i ridehuset
 • Indhegning af de to udendørsbaner
 • Forbedring af radioanlægget, så der også kan kobles mikrofon til.

Vi skal forsøge at skaffe flere sponsorer til klubben. Vi kan tilbyde reklameskilte i ridehuset, sponsornavn nævnt i forbindelse med stævne samt link på hjemmesiden. Prisen for et reklameskilt er 1.500 kr. pr. år  og 5.000 kr. for 5 år (excl. fremstilling af skilt).

4. Kalender for efteråret 2011

Tema-aftener

Vi vil igen i år arrangere tema-aftener med fællesspisning. Bestyrelsen har fokus på, at det ikke må blive for sent, for børnene skal hjem i seng. Man enedes om at starte kl. 18.30, når sidste hold er færdigt i ridehuset. Fredag blev foreslået som dag, men det blev droppet igen.

Det er vigtigt, at tema-aftenerne også appellerer til medlemmer fra elev-skolen.

 • Første tema-aften vil blive en slags intro med fokus på ridning og rideklubben, hvor målgruppen især er de nye medlemmer.
 • Efterfølgende har Pia to foredragsholdere udefra
 • Endeligt kan det være, at Ejlif vil fortælle om ”ridning i gamle dage” = hans ungdom.

Stævne

Der vil også i efteråret blive arrangeret et elev-stævne.

Forældreridning

Vi vil lave en lørdag eftermiddag med forældreridning. Her vil medlemmernes forældre få muligheden for at ride/en træktur. Måske kunne det give flere deltagere på vores voksenhold. Imens forældrene rider i ridehuset, skal børnene opholde sig på den udendørs ridebane, så de ikke kan mobbe deres forældre.

Ideer til arrangementet sendes til Pia.

Rideture ud i naturen

Mange af klubbens medlemmer er interesserede i at komme ud at ride i naturen frem for altid at ride i ridehuset eller på bane. Der vil derfor blive rideture ud i naturen på elevholdene, når følgende to betingelser er opfyldt:

 • Når vejret tillader det
 • Og når der er forældre til stede til at trække
 • Der blev fremsat forslag om søndagsture ud i naturen for en pris á 100 kr. pr. rytter.

5. Rideudstyr på plads efter brug 

Det er til stor irritation for klubbens medlemmer, at sadler og trenser ikke altid bliver lagt på plads efter brug. Samtidig er det svært for nye medlemmer at finde det rigtige hovedtøj (og sadel), når det ikke er mærket med hestens navn. Der blev foreslået at sætte hestens navn (med en dymo-strimmel) over krogene, hvor trenserne hænger.

Pia foreslog i stedet at sætte strips i forskellige farver på såvel sadel som hovedtøj. Der bliver så en liste med hestenes navne og farverne på sadel og hovedtøj. Derved skulle det være lettere for nye medlemmer at finde det rigtige udstyr til hesten.

Der vil også blive sat navneskilte på boksene.

6. Opfølgning på emner fra generalforsamlingen i marts 2011.

 • Skilt mod tog. På generalforsamlingen blev det foreslået, at man på foreninges grund opsatte et stort skilt med Odense Rideklub www.odr.dk rettet mod togstrækningen. Bestyrelsen valgte at droppe dette forslag.
 • Klubtrøjer. Det er sat i gang, og medlemmerne kan købe klubtrøjer. Der er lagt information på hjemmesiden om det.
 • Flyers. Dette initiativ skal gerne give klubben flere medlemmer. Bestyrelsen mener, at det er bedre at uddele flyers end kun at hænge en seddel op i SFO’er. Der blev lavet en skitse, som Michael fik med hjem. Der skal være et billede af en hest i midten.

Billedet leveres af Pia eller Martin, som står for design af hjemmesiden.


Generalforsamling 2014

Referat af ordinær generalforsamling i ODR søndag den 30. marts 2014 kl. 15.00-15.50

 1. Valg  af dirigent

Esben Salling Larsen bød velkommen. Dorthe Elbrønd blev valgt som dirigent og Michael som referent.

2. Valg af stemmetællere

Dorthe blev valgt som stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning

Formand Esben Salling Larsen aflagde beretning om årets aktiviteter i rideklubben.

Odense Rideklub kom ud af 2013 med et underskud, og det skal der gøres noget ved. Rideklubben skal have flere medlemmer, hvilket vil styrke klubbens økonomi. Der var en tak til Michael for at skaffe ekstern finansiering til opsætning af dressurhegn omkring udendørs ridebane.

Af aktiviteter har ODR i april 2013 afholdt ryttermærkekurser, i juni var vi traditionen tro repræsenteret på Det Fynske Dyrskue, og i forbindelse med EM i Herning i august holdt ODR på DRFs opfordring ”Åben Rideklub”.

Tæt på ODR bliver den nye Elmelundsskov rejst. Det giver muligheder for fremtiden.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasseren fremlagde det reviderede regnskab. Årets resultat var et underskud.

Af poster i regnskabet, der afviger fra 2012, kan nævnes:

 • Ca. 50.000 kr. mindre i omsætning
 • Ekstraordinær indtægt på 24.000 kr. til opsætning af dressurhegn
 • Stigning på ca. 25.000 i forbrugsafgifter
 • Traktoren er solgt og afskrevet til 0 kr.
 •  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med forbehold for, at det endelige regnskab ikke afviger fra udkastet.

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Generalforsamlingen valgte at fastholde kontingentet.

Det er således stadigt 250 kroner pr halvår for børn og 300 kroner pr halvår voksne. Rykkergebyr ved restancer er på 100 kroner.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet et forslag om nedsættelse af et ungdomsudvalg. Generalforsamlingen konstaterede, at konstituering af udvalg principielt er en opgave for bestyrelsen. Bestyrelsen erklærede sig villig til at nedsætte udvalg som vedtaget på generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Næstformand Emma C. Hansen og Sisse M. Hansen udtræder af bestyrelsen.

Esben Salling Larsen blev genvalgt, mens der var nyvalg til Martin Emmerich og Trine Peterson (sidstnævnte valgt på fuldmagt, idet hun ikke var til stede). Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.

Der blev valgt følgende suppleant til bestyrelsen:

Karina Larsen

8. Eventuelt

Under eventuelt blev generel oprydning i rytterstuen drøftet. Det er et fælles ansvar, at vores rytterstue fremstår ren og imødekommende. Det vil blive indskærpet, at man ved overnatning skal huske at rydde op efter sig. Det blev foreslået at anvende vedligeholdelsesmidler til linoleumsgulv i køkkenet.

 Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.


Generalforsamling 2013

Referat af ordinær generalforsamling i ODR den 26. marts 2013

 Ad dagsordenens pkt 1+2; valg af dirigent og stemmetællere:

 Dorthe Elbrønd blev valgt som dirigent, Ulla Lei Larsen samt Sandra Dahl Pedersen blev valgt som stemmetællere.

Ad dagsordenens pkt 3. aflæggelse af beretning:

Formanden fremlagde beretning fra det forgangne år (se bilag 1). Der blev stillet spørgsmål vedrørende tilbagebetalingen af dele tilskud til Odense Kommune: Det forhold, at dele af tilskuddet var øremærket lokaledrift blev forklaret. Beretningen blev herefter vedtaget.

Ad dagsordenens pkt 4. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Det blev konstateret at der desværre havde været tale om et underskud i det forgangne år (se bilag 1). Der var spørgsmål vedrørende ODR afhængighed af det kommunale tilskud samt underskuddet i det forgangne år. Bestyrelsen oplyste om reglerne for tilskud samt baggrunden for den foreslåede kontingentforhøjelse.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt 5. fastsættelse af kontingent og gebyrer:

Bestyrelsen fremlagde sit forslag til kontingent som dels indebar en mindre forhøjelse af kontingent, og som dels gjorde kontingentet halvårligt. Der var spørgsmål om hvordan ODR ville placere sig rent prismæssigt i forhold til de øvrige klubber i Odense med den foreslåede forhøjelse af kontingent. Det blev oplyst at ODR ikke ville være hverken billigst eller dyrest, men ville placere sig i den dyre ende (hvilket allerede var tilfældet).

Generalforsamlingen godkendte herefter det af bestyrelsen forslåede kontingents på hhv. 250 kroner og 300 kroner halvårligt for børn og voksne, samt tilhørende rykkergebyr på 100 kroner ved restancer.

Ad dagsordenens pkt. 6. Behandling af indkomne forslag:

6.a.

Bestyrelsen havde fremsat en række forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen motiverede disse med Dansk Rideforbund krav til underlagte foreningers vedtægter, samt konsekvensrettelser i forhold til et halvårligt kontingent.

Forslagene ved vedtaget som fremlagt:

§4 blev ændret med en ordlyd i konsekvens af det halvårlige kontingent.

§2 blev udvidet med det enkelte medlems forpligtigelser i forhold til Rideforbundet

§9 blev udvidet med et krav om 3 måneders medlemskab før stemmeret opnås på generalforsamling.

§11 blev ændret med mindre tekstmæssige rettelser

§17 blev udvidet med en nærmere skelnen mellem karantæne, udelukkelse og eksklusion samt vilkår herfor.

De nye love, med rettelser i medfør af beslutning på generalforsamling, vil fremgår af hjemmesiden.

6.b.

Sandra Pedersen havde fremsat et forslag om nedsættelse af et breddeudvalg.

Generalforsamlingen konstaterede, at konstituering af udvalg principielt er en opgave for bestyrelsen. Bestyrelsen erklærede sig villig til at nedsætte udvalg som vedtaget på generalforsamlingen. Sandra Pedersen redegjorde herefter for hvordan et sådan udvalg kunne udvikle aktiviteterne, samt hvilke aktiviteter – eksempelvis pony games – som kunne introduceres af det foreslåede udvalg. Pia Skøtt betingede sig at have det det sidste ord i relation til ponyerne og hvilke aktiviteter disse måtte benyttes til. Generalforsamlingen tog dette til efterretning og bestyrelsen vil konstituere et breddeudvalg.

Ad dagsordenens pkt 7. valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Bestyrelsen forslog genvalg af Hanne Andersen og Michael Wamberg. Der blev ikke opstillet modkandidater og begge blev således genvalgt.

Sandra Pedersen blev foreslået som suppleant og valgt uden modkandidater.

Ad dagsordenens pkt. 7: Eventuelt.

Nil

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede ODR generalforsamling.


Generalforsamling 2012

1. Valg  af dirigent

Michael Wamberg bød velkommen. Dorthe Elbrønd blev valgt som dirigent og Michael som referent.

2. Valg af stemmetællere

Martin blev valgt som stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesmedlem Michael Wamberg aflagde beretning om årets aktiviteter i rideklubben.

2011 startede med indflytning i den nye stald, hvor både de 2- og 4-benede er glade for de luksuriøse forhold.

I løbet af foråret 2011 havde vi et arrangement med ridning, middag og filmhygge om aftenen, hvortil der var stor tilslutning. Ponyer og ryttere deltog i skolearrangementet på Provstegårdsskolen. Til Broløkkes (BRO) forårsstævne deltog ODR med 2 hold, og træningen op til stævnet gav resultat, idet vi vandt. Traditionen tro deltog mange af klubbens ryttere i Det Fynske Dyrskue. Den forudgående træning med de andre DSP (Danske Sports Ponyer) var foregået på ODR. Dyrskuet er et af årets højde-punkter, hvor en del af pigerne overnatter på Dyrskuepladsen.

I foråret lagde ODR lokalitet til optagelse af en film, som Jørgen Flint Pedersen stod for. Den handler om en flygtning og hendes liv. Hun har tidligere – som en del af hendes rehabilitering – redet i ODR, men også i sit hjemland. Det betød meget for hende, at hestene og ODR kom med i filmen, da hun følte sig rigtigt godt modtaget her i klubben.

For første gang har vi holdt Pony Camp i ODR. Camp’en strakte sig over en uge, hvor der blev redet, pudset, groomet, hygget, grinet, quizzet og meget mere. Det vil vi formentligt gentage i 2012.

I august afholdt vi som noget nyt et introduktionsmøde for nye elever og deres forældre. Staldpigerne havde hestene klar og trak dem, som ville, rundt en tur. Mødet sluttede med en rundvisning på ride-klubbens faciliteter.

Alle sadler og trenser er blevet mærket med navneskilte, så det skulle være lettere for alle at finde det rigtige udstyr til den hest, man nu rider på.

I efteråret er bestyrelsen gået i gang med at få ODR certificeret som rideklub. Dansk Rideforbund (DRF) har lanceret en certificeringsordning, hvor der på sigt skal være i alt ti certificeringer (lige nu er der fem). Man skal tage de to basiscertificeringer Organisation og Sikkerhed, før man kan tage profil-certificeringerne som f.eks. Elevskole.

Bestyrelsen har arbejdet med certificeringskravene på hvert bestyrelsesmøde, og vi har haft distriktets klubcertifisør ude til møde. Vi vil også i 2012 arbejde med processen, indtil vi er klar til at blive certificeret. Der er små rutiner, der skal ændres og arbejdsgange, der skal justeres. Ikke det store, men alligevel noget der skal tænkes over. En del af certificeringskravene vedrører informationer på klubbens hjemmeside.

I efteråret fik vi at vide, at der skal skæret i det kommunale tilskud til rideklubberne. Det vil give ride-klubberne nogle udfordringer, og nytænkning er nødvendigt.

I 2011 har vi afholdt to elevstævner. Det er efterhånden blevet en tradition, at de små nye får en ærespræmie i form at en lille blomst. Til efterårets stævne kunne vi kåre klubmestrene, som fik fine pokaler med indgravering. Året sluttede af med den traditionelle julefrokost.

Vi har en del nye tiltag på programmet i 2012. Et af disse er Pensionistridning, eller som vi kalder det Old Stars Ridning. Det starter op i foråret 2012, og vi håber, at det bliver en succes.

 Et andet af bestyrelsens mål for 2012 er at forbedre økonomien, bl. a. ved at finde flere sponsorer.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Derpå blev regnskabet gennemgået. Årets resultat var et overskud på 51.161 kr. mod et underskud på 28.319 kr. for 2010. Det var dejligt at komme ud med overskud igen efter flere år med underskud. Klubbens egenkapital er nu på 5.698 kr.

Af poster i regnskabet kan nævnes:

 • Foreningen har tjent flere penge på elevundervisning.
 • Personaleomkostningerne har været stigende i 2010.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Generalforsamlingen valgte at fastholde kontingentet.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand Rikke Mølhave, næstformand Rikke Lassen og Ane Graaskov udtræder af bestyrelsen.

Kasserer Hanne Andersen og Michael Wamberg fortsætter i bestyrelsen.

Der var nyvalg til Esben Salling Larsen og Emma Cecilie Hansen (begge valgt på fuldmagt, idet de ikke var til stede) og til Sisse M. Hansen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.

Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen:

1. suppleant: Berit Martinussen

2. suppleant: Martin Emmerich

8. Eventuelt

Under eventuelt fremkom følgende forslag, som den nye bestyrelse kan arbejde videre med.

Stævner:

Vi skal traditionen tro have et elevstævne i juni og et i efteråret.

Det blev også diskuteret, om vi kunne afholde et stævne, hvor vi inviterer andre klubber fra lokalområdet. Det er muligt, at det skal være et D-stævne under DRF, hvor vi skal benytte DRFs stævnesystem.

Endvidere blev det foreslået at invitere rideudstyrsbutikker ud med en stand i forbindelse med et stævne. Der kunne være kvadrilleopvisning eller Christina Skøtt kunne ride et kür-program.

2:1 ordning til hegn:

Pia oplyste, at kommunen medfinansierer projekter i forholdet 2:1, hvor klubberne selv skal stille med en del af finansieringen. Men det må gerne være i form af arbejdskraft. Vi kunne søge denne finansieringsmodel til indhegning af den udendørs ridebane. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Sponsoraftale:

Michael henledte opmærksomheden på sponsoraftalen ODR har indgået med EnergiFyn, hvor EnergiFyn betaler 2 øre til klubben for hver kWh, medlemmerne (eller andre støtter) bruger privat. Man kan tilmelde sig ordningen på www.fynsksupportel.dk Det koster ikke forbrugeren ekstra. Ordningen er beskrevet på klubbens hjemmeside, ligesom der ligger foldere i rytterstuen.

Opslagstavlen:

Der blev opfordret til at benytte opslagstavlen i ridehuset ved nyheder. Det er ikke nok, at det kommer på hjemmesiden.

Kendis:

I forbindelse med et arrangement med spisning, kunne det være en mulighed at invitere en kendis ud. Det kunne være i forbindelse med JBK i oktober 2012, men hvis vi også vil invitere tilhørere udefra, er tidspunktet måske ikke det rigtige.

Ryttermærker:

I forbindelse med certificeringsprocessen, som vi er i gang med i ODR, skal vi igen afholde ryttermærker-kurser.

Loppemarked:

Det blev foreslået at afholde loppemarked med brugt rideudstyr, hvor sælgerne skal leje en stand af rideklubben. Det kunne være i forbindelse med et stævne, eller det kunne være et selvstændigt arrangement i ridehuset. Det er vigtigt at få det annonceret, så også ryttere fra andre klubber vil komme forbi.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.


Generalforsamling 2011

1. Valg  af dirigent

Pia bød velkommen. Dorthe Elbrønd blev valgt som dirigent.

2. Valg af stemmetællere

Kirsten blev valgt som stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning

Formand for bestyrelsen, Rikke Mølhave, aflagde beretning om årets aktiviteter i rideklubben.

I løbet af foråret 2010 deltog mange af klubbens ryttere i Det Fynske Dyrskue. De var til stævner i Vantinge og Broløkke (BRO), hvor de opnåede flotte resultater.

Juni sluttede med et kursus med dyrlæge Louise Laust, der indledningsvis i rytterstuen fortalte om for-skellige skader og ulykker, som hesten kan komme ud for, og hvordan man skal forholde sig, hvis uhel-det er ude. Derefter underviste Louise i at tage puls på hesten, lægge en bandage og tage temperatur.

 Der blev afholdt springkurser i juni, juli og august. ODR var repræsenteret ved New Forest Foreningens 50 års jubilæum. I september blev den traditionelle aktivitetsweekend afholdt med aktiviteter i ridehallen, spisning, natteløb, quiz og overnatning. Fra september startede rideklubben med Tema-aftener, hvor Ane lavede mad. Den første temaaften var om stævner og den næste om det nye staldbyggeri. Sidst i oktober flyttede 22 af hestene i teltstald, den gamle stald blev revet ned, og byggeriet af den nye stald begyndte. I december blev der afholdt den traditionelle juleklip-dag og julefrokosten, hvortil der var stor tilslutning.

Formanden kunne konstatere, at finanskrisen nu også er nået til Odense Rideklub, hvor vi i det forgangne år har set et svagt faldende medlemstal, og hun opfordrede klubbens medlemmer til at tænke på, hvordan vi kan få vendt denne udvikling. Hun nævnte endvidere, at bestyrelsen vil arbejde på at lave handicapridning om formiddagen.

Den tilskudsberettigede udgift til rottebekæmpelse er ikke blevet honoreret af Odense Kommune. Klubbens kasserer har derfor bedt kommunen om fremover at medsende specifikation i forbindelse med vores tilskud.

Et af bestyrelsens mål for 2011 er at nedbringe underskuddet og genoprette egenkapitalen. Et andet mål er at lave flere elevstævner i 2011.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Derpå blev regnskabet gennemgået. Årets resultat var et underskud på 28.319 kr. mod et underskud på 29.000 kr. for 2009.

Af poster i regnskabet kan nævnes:

 • Foreningen har tjent færre penge på elevundervisning.
 • Sponsorindtægterne i 2010 var markant lavere end det foregående år.

Kirsten spurgte til det faldende medlemskontingent. Det skyldes det faldne medlemstal, der igen kan skyldes finanskrisen, de lange vintre, men også kontingentrestancer.

Det gav anledning til en længere diskussion om hvordan rideklubben får vendt udviklingen. Det blev foreslået at hænge sedler op i SFO’er og lave Åbent Hus arrangementer. Det kunne gøres i maj og efter sommerferien, men det var ikke muligt at fastsætte en dato på generalforsamlingen, idet årets stævnekalender ikke var fastlagt endnu.

ODR skal også blive bedre til at modtage og integrere nye forældre. Det kræver bl. a. en indsats af staldvagterne. Det blev foreslået at holde en kursusaften for staldvagter, og at staldvagterne skal bære navneskilt eller en staldvagtstrøje. Det skal dog påpeges over for nye medlemmer, at opsadling er en del af det at ride.

Flere stævner og arrangementer var ligeledes en del af diskussionen.

Det blev besluttet at lave flyers i stedet for at hænge sedler op i SFO’er. Flyers skal informere om rideklubben og kommende Åbent Hus arrangementer. Bestyrelsen arbejder videre med dette på førstkommende bestyrelsesmøde.

 Efter diskussionen godkendte generalforsamlingen regnskabet.

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Generalforsamlingen valgte at fastholde kontingentet.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag:

 • Arbejdsweekend
  Christina og Nina foreslog en arbejdsweeked, hvor man mødes til morgen-mad og derefter tager fat. Træerne mellem ridehuset og den udendørs ridebane skal fældes, og der skal sås blomster, hvori der kan stå ODR. Samtidig skal der ryddes op i den gamle rytterstue. Også den anden udendørs ridebane skal forbedres. Det blev enstemmigt vedtaget at afholde en arbejdsweekend, men datoen kunne ikke fastsættes, idet stævnekalenderen for 2011 ikke var fastlagt endnu. Christina og Nina fik til opgave at arbejde videre med forslaget, når stævnekalenderen er fastlagt.
 • Skilt mod tog
  Christina og Nina foreslog, at man på foreningens grund opsatte et stort skilt med Odense Rideklub og www.odr.dk rettet mod togstrækningen.
 • Sponsorer
  Christina og Nina foreslog, at man opsøger små og store lokale virksomheder i jagten på flere sponsorer til rideklubben. Michael foreslog imidlertid, at man ventede med at intensivere sponsorjagten, til vi skal afholde stævne for at have mere at tilbyde potentielle sponsorer. Endvidere foreslog Michael, at sponsorer skal tilbydes et link fra klubbens hjemmeside.
 • Klubtrøjer
  Det blev foreslået at finde en sponsor til en ny klubtrøje, hvor overskuddet fra salget af trøjerne så kunne gå til klubben.
 • Nyhedsbrev
  Det blev foreslået at lave et nyhedsbrev på hjemmesiden en gang imellem. Nogle medlemmer mente, at hjemmeside blev opdateret for sjældent og efterspurgte en mail, når der kommer nyt på hjemmesiden. Det blev vedtaget at lave en sådan mailingliste, hvor man kunne tilmelde sig til nyhedsbrevet. Der blev afholdt en afstemning om, hvorvidt alle aktiviteter skal slås op på opslagstavlen i stalden. Det blev vedtaget med 10 stemmer for.
 • Aktivitetskalender
  Når året stævnekalender er lagt, vil der blive lavet en aktivitetskalender på hjemmesiden.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Jette Jakobsen og Michael Wamberg, der var trådt ind som suppleant for xxxx . Jette ønskede ikke genvalg, mens Michael gerne ville fortsætte. Der var nyvalg til Hanne Andersen.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Rikke Mølhave (formand)
 • Rikke Lassen (næstformand)
 • Ane Graaskov (kasserer)
 • Michael Wamberg
 • Hanne Andersen

 Der blev ikke valgt nogen suppleanter til bestyrelsen.

8. Eventuelt

Der var ros for initiativerne med temaaftener med spisning. Dog skal den efterfølgende opvask fordeles bedre mellem deltagerne.

Der var ros til Ejlif for at arrangere rideture i naturen i weekenderne.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.